Harran Üniversitesi Biber ve İsot Uygulama ve Araştirma Merkezinin (HÜNİSAM) amaçları

a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak.
b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar,
uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve HÜNİSAM’a bağlı kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak.
c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar
altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.
ç) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak.
d) Biber ve isot ile ilgili yapılacak çalışmalarda bilim, sanayi ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.
e) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını HÜNİSAM’ın olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.
f) Yurt dışındaki ve yurt içindeki biber ve isot ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını HÜNİSAM’ın bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.
g) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme
ve destek birimi oluşturarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak.
ğ) HÜNİSAM bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması
ve gelirin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.
h) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

a) Türkiye’nin biber ve isot bakımından kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve
bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.
b) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye,
gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar
ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.
c) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında
çeşitli yayınlar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane,
dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım
faaliyetlerinde bulunmak.
ç) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve destek sağlamak.
d) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak.
e) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık,
uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.
f) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak.
g) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.